دفتر فیش حج خیرخواه با توجه به سیاست بازاریابی و فروش خود در خصوص معرفی یک خریدار یا فروشنده واقعی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به معرف پاداش می دهد.